Terms and Conditions

NL/ ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Huidige algemene voorwaarden gelden voor al onze offerten, facturen, opdrachten, overeenkomsten en leveringen.

 

 1. De klant verbindt zich ertoe om de bieren af te halen op datum van vrijgave van de goederen. Bij niet-tijdige afhaling van de goederen, worden de goederen opgeslagen bij een derde opslagbedrijf en zijn alle bijhorende opslagkosten integraal verschuldigd door de klant.

 

 1. Alle facturen zijn betaalbaar op de  factuurdatum,  tenzij  uitdrukkelijk een  andere  vervaldatum vermeld wordt.

 

 1. Bij gebrek van betaling op  de  vervaldag van de  factuur heeft Bierbrouwerij Breda B.V. het recht de uitvoering van verdere prestaties, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te schorsen of onmiddellijk, per aangetekend schrijven, de overeenkomst te beëindigen wegens gegronde reden.

 

 1. Elk bedrag hetwelk niet volledig betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 8% op jaarbasis en dit vanaf de vervaldag. Het bedrag van elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt verhoogd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 EUR.

 

 1. Bierbrouwerij Breda B.V behoudt zich het recht de overeengekomen prijs na bestelling doch voor afhaling te verhogen indien één of meer factoren van de prijs een stijging ondergaan.

 

 1. Elke klacht van de koper met betrekking tot het aantal en de kwaliteit dient aangetekend ter kennis te worden gebracht binnen de 48 uren na de afhaling. Elke betwisting met betrekking tot de gevorderde bedragen dient aangetekend ter kennis te worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Na deze termijn is de schuldvordering definitief en is het verschuldigde bedrag onbetwistbaar.

 

 1. Bierbrouwerij Breda B.V is na ontvangst door de klant niet aansprakelijk noch voor glasbreuk, noch  voor  beschadiging van flessen of  hun verpakking, noch voor bederf.

 

 1. Huidige voorwaarden zijn onderworpen aan het  Nederlands  recht. Voor  alle  rechtsgedingen  en   geschillen  met   betrekking  tot   de betaling en de uitvoering van de voorliggende overeenkomst en deze verkoopsvoorwaarden zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Breda bevoegd, onverminderd het recht van Bierbrouwerij Breda B.V. te dagvaarden voor de rechtbanken van de klant.

 

 1. Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met al onze offerten, facturen, opdrachten, overeenkomsten, en leveringen en de klant verklaart hiervan uitdrukkelijk kennis te hebben genomen.

 

 

 

EN/ GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

 1. The current terms and conditions apply to all our quotes, invoices, orders, contracts and deliveries.

 

 1. The client agrees to collect the beers on the date the goods are released. Failure to collect the goods in time will result in the goods being stocked at a third storage company and all pertaining storage costs will be charged in their entirety to the client.

 

 1. All invoices must be paid on the date of the invoice unless explicit mention is made of another due date.
 2. Failure to pay on the due date of the invoice is considered a justified reason for Bierbrouwerij Breda B.V. to suspend any further work to be carried out without prior notice or to terminate the contract immediately via registered mail.

 

 1. Any amount that is not paid in full on the due date gives a legal entitlement to charge, with no prior notification, 8 % annual interest to be applied from the due date. A legally applicable compensatory charge of

10 % of the amount of the invoice that remains unpaid at the due date will be charged with a minimum of €75.00.

 

 1. Bierbrouwerij Breda B.V. reserves the right to increase the agreed price after the order has been placed if one or more factors of the price are subject to an increase.

 

 1. Any complaints on the part of the purchaser relating to the volume and the quality must be communicated by registered mail within 8 hours of collection.  Any dispute relating to the sums demanded must be communicated by registered mail within eight calendar days of the invoice date. After this deadline the amount receivable will be considered definitive and the amount due is non-negotiable.

 

 1. After the client has taken delivery of the products, Bierbrouwerij Breda B.V. cannot be held responsible for glass breakage or damage to bottles and packaging or for perishability.

 

 1. The current terms and conditions are subject to Dutch law. In the event of lawsuits or dispute relating to the payment and execution of the current contract and these sales terms and conditions only the courts of Breda are competent, without prejudice to the right of Bierbrouwerij Breda B.V. to sue in the court of the client.

 

 1. These general terms and conditions form part of an indivisible whole that includes all our quotes, invoices, orders, contracts and deliveries and the client explicitly acknowledges having read them.